japońskie pojęcia,  sztuki walki

Wybrane by stać się ulubionym | Selected to become a favorite

Czy widziałeś kiedyś, że ktoś wykonuje naprawdę świetną technikę?
Być może zastanawiałeś się jak on to robi. Przemknęło Ci przez myśl, że to magiczna moc?
Z pewnością przydarzyło Ci się coś takiego.

Ja tak mam bardzo często.
Patrzę jak moja sensei wykonuje seoi nage i nogi się pode mną uginają na widok idealnego kuzushi (wytrącenia z równowagi) i tobikomi (jeden ze sposobów wykonywania techniki w ruchu – w tym przypadku ze wskoku).
Obserwuję swojego sensei jak trenuje Nijushiho i dławię się własnym językiem, żeby nie krzyczeć z podziwu, gdy widzę doskonałe kimochi.

Ale…
To nie magia, choć na pierwszy rzut oka może tak wyglądać. Tak naprawdę byłeś właśnie świadkiem prezentacji tokui waza, czyli techniki, która została wybrana, by stać się ulubioną. Techniki, w której dany zawodnik się specjalizuje.

To może być kata, kopnięcie, uderzenie, rzut, dźwignia, duszenie… Do wyboru do koloru. No, może niekoniecznie do tokui waza zaliczymy postawy lub trzymania, choć z pewnością każdy zawodnik ma takie, do których jest najbardziej przyzwyczajony bądź darzy je szczególnym zaufaniem.

Każdy trenujący karate, judo czy inną sztukę walki naturalnie wykształca w sobie zdolność, talent bądź też smykałkę do określonej techniki.
Wybór może wynikać z budowy ciała albo osobowości. Tokui waza to techniki, które są kluczowe dla naszego rozwoju. Mając swoje tokui waza wkładamy ogrom wysiłku w doprowadzeniu go do poziomu mistrzowskiego, możemy dodawać do niego kombinacje, różnego typu wariacje oraz rekontry.

Tokui waza jest techniką lub umiejętnością, która pasuje do tej wyjątkowej osoby, tak jak dłoń do rękawicy. I to jest powód wykonywania jej niemalże bez wysiłku.
Przez tę konkretną osobę.

Bo Ty masz inne tokui niż ja.

Wszyscy jesteśmy inni, wyjątkowi, więc to, co pasuje do jednej osoby, niekoniecznie pasuje do innej. Różne typy ciała, mentalności i inne cechy mogą odgrywać większą rolę, niż większość ludzi jest świadoma, jeśli chodzi o techniki.

To, co każdy musi zrobić, to poświęcić chwilę i pomyśleć o tym, jaka technika jest jego ulubioną.
Która technika sprawia najmniej kłopotów, którą wykonuje bez wysiłku, a której ćwiczenie daje najwięcej frajdy i satysfakcji.
Następnie ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć…

Z czasem ilość tych wyspecjalizowanych, ulubionych technik będzie się zapewne powiększać, jednak warto zapamiętać, że liczy się głębia a nie ilość  tokui waza. Nie musisz mieć 10 tokui waza. Ale musisz je znać na wylot, czuć całym sobą, potrafić je zastosować w każdej sytuacji. Wiedzieć o nich wszystko.

Pamiętaj jednak – to, że jesteś świetny w jednej dziedzinie, nie oznacza, że możesz zaniedbać inne. Jeśli jesteś świetny w pisaniu, nie oznacza to, że możesz zaniedbać umiejętność czytania.

Wszystkie umiejętności muszą być pielęgnowane. Ważny jest wszechstronny rozwój. Jak na siłowni. Nie trenujesz jedynie mięśni dwugłowych ramienia zapominając o całej reszcie swojego ciała, prawda?

____________________________

Have you ever seen someone do a really great technique?
You may have wondered how he does it. Has it occurred to you that this is a magical power?
Surely something like this has happened to you.

This happens to me very often.
I watch my sensei perform seoi nage and my legs go weak under me at the sight of perfect kuzushi (off balance) and tobikomi (one of the ways of performing a technique in motion – in this case, jumping).
I watch my sensei as Nijushiho trains and I choke on my tongue to keep from screaming in admiration when I see perfect kimochi.

But…
It’s not magic, although it may seem like it at first glance. In fact, you have just witnessed a demonstration of tokui waza, a technique that has been chosen to become a favorite. The technique in which a given athlete specializes.

It can be a kata, a kick, a punch, a throw, a joint lock, a choke… You can choose your color. Well, maybe tokui waza does not necessarily include postures or holds, although each competitor certainly has some to which he is most accustomed or has particular confidence in them.

Everyone practicing karate, judo or any other martial art naturally develops an ability, talent or flair for a specific technique.
The choice may be based on body type or personality. Tokui waza are techniques that are crucial to our development. Once we have our tokui waza, we put a lot of effort into bringing it to a master level, we can add combinations, various types of variations and re-counts to it.

Tokui waza is a technique or skill that fits that special person, like a hand fits a glove. And this is the reason why it can be performed almost effortlessly.
By this particular person.

Because you have a different tokui than me.

We are all different, unique, so what suits one person may not necessarily suit another. Different body types, mentalities, and other characteristics can play a bigger role than most people realize when it comes to techniques.

What everyone needs to do is take a moment and think about what their favorite technique is.
Which technique causes the least trouble, which technique is performed effortlessly, and which technique gives the most fun and satisfaction.
Then practice, practice, practice…

Over time, the number of these specialized, favorite techniques will probably increase, but it is worth remembering that what matters is the depth, not the quantity, of Tokui Waza. You don’t have to have 10 tokui waza. But you have to know them inside out, feel them with all your being, and be able to apply them in every situation. Know everything about them.

But remember – just because you are great in one area does not mean you can neglect others. If you are great at writing, it doesn’t mean you can neglect your reading skills.

All skills must be nurtured. Comprehensive development is important. Like at the gym. You don’t just train the biceps muscles and forget about the rest of your body, right?