sztuki walki

Szachy na tatami | Chess on tatami

Judo to sztuka walki od której rozpoczęłam swoje kroki na ścieżce budo. Na stałe zakorzeniona w moim życiu.

Jest to oczywiste dla każdego, kto miał pecha spędzić ze mną więcej niż kilka minut. Mogłabym całymi godzinami opowiadać o tym dlaczego morote seoi nage jest moją ulubioną techniką. W każdej chwili mogę zademonstrować ude hishigi juji gatame na swoim rozmówcy, a każdy kto chciałby mnie objąć od tyłu bez uprzedzenia, musi liczyć się z tym, że może się to zakończyć rzutem.

Dlaczego judo to najlepsza sztuka walki?

Judo uczy myślenia.
Judo to tak naprawdę szachy na macie. Nie wystarczy znać wszystkie techniki. Musisz potrafić je wykorzystać. Musisz mieć plan. Musisz wiedzieć co zrobić gdy przeciwnik zaatakuje nogi, musisz wiedzieć jak się obrócić gdy próbuje Cię zahaczyć. Każdy judoka ma swoje sprawdzone rzuty, techniki, które wykona bezbłędnie, nawet przez sen. Wie kiedy je zastosować i w odpowiedzi na jaki atak. Jedyne co trzeba zrobić na macie to myśleć o kolejnym ruchu. Przemyśleć każdą możliwą ewentualność, i zareagować na nią.

Judo uczy szacunku.
Ponieważ w tej sztuce walki nie ma znaczenia czy jesteś dużym mężczyzną, czy podobnie jak ja – hobbitem, potrzebującym drabiny na co dzień. Z tego powodu od samego początku uczysz się, że niewolno lekceważyć przeciwnika.
Wykorzystaj impet z jakim naciera oponent. To nie masa i siła ma znaczenie, ale szybka i właściwa reakcja na atak. Nie stawiaj oporu, jeśli pcha, ciągnij. Jeśli ciągnie, pchnij. Wytrąć go z równowagi. Ustąp by zwyciężyć to jedna z zasad judo.

Judo to łagodna sztuka walki.
Nie musimy łamać przeciwnikowi szczęki by zakończyć walkę. Można wykorzystać duszenie, rzut, bądź bolesną dźwignię. W judo nie pojawiają się uderzenia czy kopnięcia (chyba, że mówimy o kata). Przeważają techniki „chwytane”. Jak mawiam na treningu – to nie jest sport korespondencyjny. Na treningu walczymy w zwarciu, podobnie jak często na ulicy. (Wg statystyk 86% ulicznych awantur i bijatyk to tak zwane „szarpaniny”).

Wiele osób twierdzi, że judo jest nieskuteczne gdy przeciwnik nie ma na sobie ubrania. No dobrze, jest w tym trochę racji. Niewiele w tej sztuce walki technik, które wykonujemy na bez wykorzystania keikogi aczkolwiek zdarzają się. (Przykładem będzie chociażby duszenie hadaka jime.) Jednak zaufaj mi, Twój przeciwnik na ulicy będzie ubrany. Może nie w grubą kurtkę, ale z pewnością możesz liczyć na bluzę czy koszulę. Poza tym rzuty można wykonywać chwytając za dłoń, łokieć, ramię, nogę, a nawet głowę. Zdecydowana większość osób trenujących judo, doskonale wie gdzie chwycić i jaki punkt na ciele nacisnąć, by wywołać pożądaną reakcję.

Judo uczy jak upaść.
Głównym czynnikiem służącym przetrwaniu jakiejkolwiek fizycznej konfrontacji jest zdolność zachowania spokoju i kontroli. Dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni do bliskiego kontaktu z ziemią jest to najgorsze co może być. Powoduje atak paniki, występujący zaraz po upadku. Oczywiście jest to najbardziej niebezpieczna sytuacja, jeśli jednak zachowamy nad nią kontrolę to mamy wciąż szanse. Naturalnie, to nie czyni z nas zwycięzców w walce na ziemi. Po to są techniki ne waza, które trenujemy na zajęciach judo.
Judo uczy płynnie przechodzić od walki w pozycji stojącej do parteru. To przejście jest osiągane poprzez ukemi, a więc pady, które minimalizują możliwość wystąpienia urazu w trakcie zderzenia z ziemią.

Jednak, zgodnie z moją ulubioną maksymą po każdym upadku należy się podnieść i walczyć dalej. Siedem razy w dół, osim razy w górę!

______________________________

Judo is a martial art that started me on the budo path. Permanently rooted in my life.

This is obvious to anyone who has had the misfortune of spending more than a few minutes with me. I could talk for hours about why morote seoi nage is my favorite technique. At any time I can demonstrate ude hishigi juji gatame to my interlocutor, and anyone who would want to hug me from behind without telling me about it must must be ready that it may end with a throw.

Why is judo the best martial art?

Judo teaches thinking.
Judo is actually chess on the mat. It is not enough to know all the techniques. You have to be able to use them. You have to have a plan. You need to know what to do when your opponent attacks your legs, you need to know how to turn when he tries to hook you. Every judoka has his own proven throws and techniques that he can perform flawlessly, even in his sleep. He knows when to use them and in response to which attack. The only thing you need to do on the mat is think about your next move. Think about every possible eventuality and respond to it.

Judo teaches respect.
Because in this martial art it doesn’t matter whether you are a big man or, like me, a hobbit who needs a ladder every day. For this reason, you learn from the very beginning not to underestimate your opponent.
Take advantage of the momentum of your opponent’s attack. It is not the mass and strength that matters, but the quick and proper reaction to an attack. Don’t resist, if he pushes, pull. If it pulls, push. Knock him off balance. Give way to win is one of the rules of judo.

Judo is a gentle martial art.
We don’t have to break our opponent’s jaw to end the fight. You can use choke, throw or painful leverage. There are no punches or kicks in judo (unless we are talking about kata). “Gripped” techniques predominate. As I say in training – this is not a correspondence sport. In training, we fight in close quarters, just like we often do on the street. (According to statistics, 86% of street brawls and fights are so-called „fights”).

Many people say that judo is ineffective when the opponent is not wearing any clothes. Okay, there’s some truth to that. There are few techniques in this martial art that we perform without the use of keikogi, although they do exist. (An example would be the hadak jime choke.) But trust me, your opponent on the street will be clothed. Maybe not a thick jacket, but you can certainly count on a sweatshirt or shirt. In addition, throws can be performed by grabbing the hand, elbow, arm, leg or even the head. The vast majority of people practicing judo know perfectly well where to grab and what point on the body to press to trigger the desired reaction.

Judo teaches you how to fall.
The main factor in surviving any physical confrontation is the ability to remain calm and in control. For those who are not used to close contact with the earth, this is the worst that can happen. It causes a panic attack that occurs immediately after a fall. Of course, this is the most dangerous situation, but if we keep control of it, we still have a chance. Of course, this does not make us winners in the fight on earth. That’s why there are ne waza techniques that we practice in judo classes.
Judo teaches you to smoothly transition from fighting in a standing position to the ground. This transition is achieved through ukemi, i.e. pads that minimize the possibility of injury during impact with the ground.

However, according to my favorite maxim, after every fall you should get up and keep fighting. Seven times down, eight times up!