psychologia sportu,  sztuki walki

5 dowodów na to, że Twój trener jest najlepszy|5 proofs your trainer is the best

Ale… jak to tylko pięć?
No cóż, są ich setki. To jasne.
Ale jest 5 najważniejszych, bezsprzecznych i absolutnie poważnych powodów, dla których nisko się kłaniasz i mówisz „oss Sensei”. Choć to byłoby zbyt długim tytułem dla tego artykułu.

Mamy dziś Dzień Nauczyciela. Oczywiście jest to także święto Twojego trenera. Ponieważ jak to mawia moja Sensei od judo: „Trener to nauczyciel, którego mózg musi pracować na najwyższych obrotach 24/7.”

Czemu?

Zacznijmy od tego, że nie jest łatwo być trenerem. A być sensei jest jeszcze trudniej. Tym bardziej w dzisiejszym świecie gdzie każdy ma miliony oczekiwań. Musi być jednocześnie autorytetem, świetnym kumplem, rozumieć bez słów, mieć tysiące pomysłów na sekundę. Patrzeć, mówić, pokazywać, liczyć w tempie, jednocześnie poprawiać uczniów.
Przy okazji nie może zapomnieć o oddychaniu.

A mimo tego wszystkiego naprawdę daje z siebie wszystko, by nauczyć, wychować i wspierać.
Po czym poznaję, że jest najlepszy?

 1. Ponieważ zawsze stara się być najlepszy nawet gdy ma zły dzień.
  Ból nie istnieje, nie ma zmęczenia. Dla niego wymówki nie istnieją.
 2. Wierzy w swoich zawodników, motywuje ich. Zawsze jest z nimi, dba zarówno o organizmy swoich uczniów jak i ich psychikę. Matka, ojciec i przyjaciel w jednym.
 3. Uczy, że na wszystko co cenne trzeba zapracować a dokonanie zmian w życiu to po prostu kwestia podjęcia decyzji. I zrealizowania jej. Zawsze służy osobistym przykładem.
 4. Pokazuje całym sobą, że mistrzowie zawsze robią więcej. Nie wystarczy 10 powtórzeń. Czasem nie wystarczy 100. Dążymy do ideału, jak Japończycy.
 5. Zna wszystkie ważne słowa. Używa ich i wciela w życie codziennie. Często nawet o tym nie wiedząc, bo dla niego to normalka. Szacunek, samokontrola, lojalność, pokora, uczciwość, honor.

Szacunek jest wtedy, gdy kłaniasz się partnerowi treningowemu. Szczególnie jeśli jest niższy stopniem czy wiekiem.

Samokontrola polega na tym, że zatrzymujesz uderzenie o cal od nosa przeciwnika – nawet jeśli łatwo go zmiażdżysz.

Lojalność polega na tym, że pomagasz swoim uczniom, zawsze stoisz za nimi murem, nawet jeśli jesteś śmiertelnie zmęczony.

Pokora jest wtedy, gdy pytasz swojego przeciwnika o opinię.

Uczciwość polega na tym, że nie chcesz używać brutalnej siły w stosunku do poprawnej techniki – nawet jeśli przegrywasz sparing.

Honor to walka z tymi czarnymi momentami kiedy jest naprawdę ciężko, ale Ty się nie poddajesz tylko idziesz dalej.

Jeśli jesteś czarnym pasem, powinieneś myć zęby jak czarny pas, wiązać buty jak czarny pas i dawać z siebie wszystko.
Jak czarny pas.
Wymagaj od siebie, by móc wymagać od innych.

Codziennie.

Bycie trenerem to podjęcie świadomej decyzji, aby być prawdziwym przedstawicielem idealnego czarnego pasa, w każdym znaczeniu tego słowa. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz dojo.

Najlepsze życzenia dla wszystkich trenerów w dniu ich święta! Nie poddawajcie się, jesteście ekstra. Niech Was nie zrażają kłopotliwi uczniowie.
Moi drodzy Sensei, którzy mnie uczycie (bądź uczyliście) życzę wszystkiego co najlepsze!
______________________________

But… how are only five?
Well, there are hundreds of them. It’s clear.
But there are 5 most important, undeniable and absolutely serious reasons why you bow low and say „oss sensei”. Though that would be too long a title for this article.

Today is Teacher’s Day. Of course, it is also your coach’s celebration. Because, as my judo Sensei says: „A trainer is a teacher whose brain must run at top speed 24/7.”

Why?

Let’s start with the fact that it is not easy to be a coach. And being sensei is even harder. Especially in today’s world where everyone has millions of expectations. He must also be an authority, a great friend, understand without words, have thousands of ideas per second. See, talk, show, count at a pace, and improve students at the same time.
By the way, he cannot forget to breathe.

And despite all this, she really does her best to teach, educate and support.
How do I know when he is the best?

 1. Because he always tries to be the best even when he has a bad day.
  There is no pain, no fatigue. For him, there are no excuses.
 2. He believes in his players, motivates them. She is always with them, takes care of both the organisms of her students and their psyche. Mother, father and friend rolled into one.
 3. It teaches that everything that is valuable has to be earned and that making changes in your life is simply a matter of making a decision. And realize it. He always serves as a personal example.
 4. He shows with his whole self that masters always do more. 10 repetitions is not enough. Sometimes 100 is not enough. We strive for the ideal, like the Japanese.
 5. He knows all the important words. He uses them and puts them into practice every day. Often without even knowing it, because it’s normal for him. Respect, self-control, loyalty, humility, honesty, honor.

Respect is when you bow to your training partner. Especially if he is of lower grade or age.

Self-control is that you stop a hit an inch from your opponent’s nose – even if you crush them easily.

Loyalty is that you help your students, you always stand behind them, even if you are dead tired.

Humility is when you ask your opponent’s opinion.

Honesty is that you don’t want to use brute force on the correct technique – even if you lose the sparring.

Honor is a fight against those dark moments when it’s really hard, but you don’t give up, you just keep going.

If you’re a black belt, you should brush your teeth like a black belt, tie your shoes like a black belt and do your best.
Like a black belt.
Demand from yourself in order to be able to demand from others.

Everyday.

Being a coach is making a conscious decision to be a true representative of the perfect black belt, in every sense of the word. Both inside and outside the dojo.

Best wishes to all coaches on their holiday! Don’t give up, you are cool. Do not be put off by troubled students.
My dear Sensei who teach me (or have taught me) I wish you all the best!