Bez kategorii

Zawsze będzie ktoś lepszy|There will always be someone better

Jest takie powiedzenie: Shikin nu tiyaui, co oznacza, że ​​niezależnie od tego, jak dużo trenujesz i jak bardzo silny się stajesz, zawsze znajdzie się ktoś lepszy od Ciebie.

Powinniśmy zawsze o tym pamiętać i być pokornym. Tym bardziej gdy mamy do czynienia ze sztukami walki.

Zawsze będzie ktoś lepszy od Ciebie.

Zawsze znajdzie się ktoś bardziej wysportowany od Ciebie.

Zawsze okaże się, że jest ktoś mądrzejszy od Ciebie.

Jednak jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać – jesteśmy tylko sobą. „Tylko” i być może „aż”, bo, w końcu, jesteśmy panami swojego losu, to my decydujemy co dalej.

Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, życie byłoby dość nudne, nieprawdaż? W życiu nie chodzi o to, kto jest lepszy, a kto gorszy.

Wg słów Jigoro Kano:

Należy starać się codziennie być lepszym niż było się wczoraj.

Naprawić błędy, nie popełniać ich więcej a więc wyciągać z nich lekcje.

Ktoś, kto jest lepszy od Ciebie, powinien być postrzegany jako osoba, od której możesz się uczyć, czerpać pełnymi garściami. Obserwuj, analizuj, i bierz to, co będzie dla Ciebie dobre. Zawsze obserwuj – adeptów Twojej sztuki walki i nie tylko. Kiedyś moja sensei powiedziała, że i od bokserów możemy się czegoś nauczyć. Przyznałam jej rację gdy zobaczyłam jak pracują na nogach i jaką szybkością dysponują.

Z jakiegoś powodu niemalże wszyscy dorastaliśmy w przekonaniu, że liczy się jedynie pierwsze miejsce. Drugie, trzecie to wg wielu tylko nędzne ochłapy, o których nie ma co wspominać.

Mnie wpajano, że albo wygrywasz albo się uczysz. Wpajali mi to świetni trenerzy, u których miałam zaszczyt ćwiczyć.

Od swoich konkurentów na macie od najmłodszych lat słyszałam zaś, że „zwycięzca bierze wszystko”, oraz tym podobne stwierdzenia.

Widziałam także wyraz ich twarzy, gdy to oni przegrywali. Porażka czyniła ich zbyt zdruzgotanymi by mogli myśleć o nauce na błędach. Czuli się jak śmieci i nierzadko podejmowali wtedy decyzje o rzuceniu treningów.

Słaba psychika?

Być może. A może brak odpowiednich wzorców.

Działaj najlepiej, jak potrafisz, trenuj ciężko. Ale odrzuć myśl, że liczy się tylko wygrana. Zbytnie koncentrowanie się na wygrywaniu przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Możesz postrzegać siebie jako wojownika biorącego udział w codziennej bitwie życia, ale może to również sprawić, że poczujesz się, jakbyś przegrywał każdego dnia.

Życie to nie konkurs. Zawsze będzie ktoś lepszy od ciebie. Zawsze dawaj z siebie wszystko, ucz się wtedy gdy okazja sprzyja a z błędów wyciągaj wnioski.

#codziennie_lepszy #jigoro_kano

There is a saying: Shikin nu tiyaui, which means that no matter how much you train and how strong you get, there will always be someone who is better than you.

We should always remember this and be humble. Especially when we are dealing with martial arts.

There will always be someone better than you.

There will always be someone more athletic than you.

There will always be somebody smarter than you.

However, there is one more thing to keep in mind – we are only ourselves. „Only” and maybe „until”, because, after all, we are the masters of our fate, we decide what to do next.

If we were all the same, life would be pretty boring, wouldn’t it? Life is not about who is better and who is worse.

According to Jigoro Kano:

You should try to be better every day than you were yesterday.

You should try to be better every day than you were yesterday.

Fix mistakes, make no more mistakes, and therefore learn from them.

Someone who is better than you should be seen as someone you can learn from. Observe, analyze and take what will be good for you. Always watch – adepts of your martial arts and others.

Once my sensei said that we can learn something from boxers as well. I admitted she was right when I saw how they work on their legs and what speed they have.

For some reason, almost all of us grew up convinced that only first place mattered. The second and third are, according to many, just miserable scraps, not to mention.

I was taught that you either win or you learn. It was instilled in me by great trainers with whom I had the honor to practice.

I have heard from my competitors on the mat from an early age that „winner takes it all” and similar statements.

I also saw the look on their faces when they were losing. Failure made them too devastated to think about learning from their mistakes. They felt like rubbish and often then made decisions to quit training.

Weak psyche?

Maybe. Or maybe the lack of proper patterns.

Do your best, train hard. But take away the idea that only winning counts. Too much focus on winning is counterproductive. You may see yourself as a fighter in the daily battle of life, but it can also make you feel like you are losing every day.

Life is not a competition. There will always be someone better than you. Always do your best, learn when the opportunity is favorable and learn from mistakes.