budo

Za co płacisz na treningu?|What do you pay for in training?

Wszystko ma swoją cenę. W dzisiejszych czasach za wszystko trzeba zapłacić. I wielu ludzi chce mieć to „wszystko”. Po trupach do celu, za wszelką cenę. Konsumpcjonizm nas pożera.
I nasze dzieci również. Chcą najnowszy smartfon, ipad, tablet…

ALE!

Dlaczego przedkładają gry komputerowe i „siedzenie na fejsie” nad spędzeniem godziny na zajęciach sportowych?
Czemu przestają marzyć o zdobyciu medali na zawodach, o pokonaniu kolegów w wyścigu, o poprawieniu swoich umiejętności w jakiejkolwiek dziedzinie sportu?
Z jakiego powodu nie chcą być zdrowe, sprawne, silne?

Powiem Wam dlaczego.

Bo przykład idzie z góry.
Jeśli Ty jako rodzic wybierasz serial zamiast wspólnej kolacji z rodziną, nie oczekuj, że córka odłoży telefon by Ci opowiedzieć jak jej minął dzień.
Jeśli Ty jako rodzic wybierasz komórkę zamiast książki, nie myśl, że Twój syn chociaż pomyśli, by wziąć ją do ręki.
Jeśli Ty jako rodzic wolisz otworzyć kolejne piwo i wypić je, by podsumować dzień spędzony w całości na siedzeniu przy biurku lub co gorsza gapieniu w sufit…
To nie oczekuj, że Twoje dziecko pobiegnie z radością na zajęcia sportowe.

A szkoda.
Bo zajęcia sportowe to coś co zawsze i na 100% przyda się każdemu dziecku.
Fakt, trzeba za nie zapłacić. Nic za darmo.

Tylko, czy wiesz, za co tak naprawdę płacisz posyłając dziecko do klubu?

Płacisz za to, by Twoje dzieci nauczyły się dyscypliny, odpowiedzialności i pracy w zespole.

Płacisz za to, by nauczyły się dbać o swój umysł i ciało, żeby zbudowały rusztowanie z mięśni, dla ochrony stawów i kręgosłupa przed przeciążeniami, i niepotrzebnymi urazami.

Płacisz za to, żeby potrafiły wygrywać honorowo i przegrywać bez urazy, żeby potrafiły radzić sobie z porażkami i rozczarowaniem, gdy coś im się nie uda.

Płacisz aby zrozumiały, że osiągniecie biegłości i mistrzostwa wymaga ciężkiej pracy i treningu oraz wytrwałości, a sukces nie pojawia się na pstryknięcie palcami.

Tak naprawdę płacisz za możliwości, które daje uprawianie sportu – by rozwinąć cechy charakteru i umiejętności, które są konieczne w życiu. Tak samo jak medalu czy czarnego pasa, tego również nie kupisz sobie przy okazji. To trzeba zdobyć, osiągnąć, wyuczyć.
Trening to przede wszystkim nauka odpowiedzialności, pokory, skupienia i samokontroli, a także wytrwałości, poświęcenia, zdrowej rywalizacji, szacunku, koleżeństwa i współpracy.

Niuanse techniczne które pozna Twoje dziecko w toku treningów, to tak naprawdę sprawa drugorzędna.

Pamiętaj
Przykład idzie z góry. Tak samo jak uczysz szacunku do innych, dzieciaki trzeba nauczyć jak dbać o zdrowie i sprawność.
Zamiast siedzieć w weekend przed telewizorem idźcie na spacer, na rower.
Zamiast gapić się w ekran telefonu idźcie razem na basen.
Umiesz grać w tenisa? Jeździsz na nartach?
Super. Naucz swoje dziecko. Poćwiczcie razem. Może nawet w tym samym klubie. U nas coraz więcej rodziców ćwiczy razem ze swoimi pociechami zamiast obserwować trening z ławki.

NAUCZ.
Poświęć swój czas. To jest najcenniejsze co możesz mu dać.
I wtedy ze spokojem możesz o sobie powiedzieć „Spisałem się na medal”.

#przykładidziezgóry #nauczdziecko #sport

Everything has a price. Nowadays, everything has to be paid for. And many people want to „have it all.” Over the dead to the destination, at any cost. Consumerism consumes us. And so do our children. They want the latest smartphone, ipad, tablet…

BUT!

Why do they prefer computer games and „Facebook sitting” to spending an hour playing sports?
Why do they stop dreaming about winning medals in competitions, about beating their colleagues in the race, about improving their skills in any field of sport?
Why do they not want to be healthy, fit, strong?

I’ll tell you why.

Because the example comes from above.
If you, as a parent, choose the show over dinner with your family, don’t expect your daughter to put down the phone to tell you how her day was. If you, as a parent, choose your cell phone over a book, don’t think that your son will even think about picking it up.
If you, as a parent, prefer to open another beer and drink it to sum up a day spent entirely sitting at the desk or worse, staring at the ceiling…
Then don’t expect your child to joyfully run to sports activities.

Pity.
Because sports activities are always and 100% useful for every child.
The fact is, you have to pay for them. Nothing for free.

But, do you know what you really pay for when you send your child to the club?

You pay for your children to learn discipline, responsibility and teamwork.

You pay for them to learn to take care of their mind and body, to build muscle scaffolding, to protect the joints and spine from overload and unnecessary injuries.

You pay for them to be able to win honorably and to lose without offense, so that they can deal with failures and disappointment when they fail in something.

You pay to make them understand that to become proficient and mastery requires hard work and training and persistence, and success does not come with a snap of your fingers.

You are actually paying for the opportunities that playing sports give – to develop the personality traits and skills that are necessary in life.
Just like a medal or a black belt, you won’t buy it by the way. You have to get it, achieve it, teach it. Training is primarily about learning responsibility, humility, concentration and self-control, as well as perseverance, dedication, healthy competition, respect, camaraderie and cooperation.

The technical nuances that your child will learn in the course of training are actually of secondary importance.

Remember
The example comes from above. Just as you teach respect for others, kids need to be taught how to stay healthy and fit.
Instead of sitting in front of the TV at the weekend, go for a walk, take a bike.
Instead of staring at the phone screen, go to the pool together.
Can you play tennis? Are you skiing?
Cool. Teach your child. Practice together.
Maybe even in the same club. With us, more and more parents exercise together with their children instead of watching the training from the bench.

TEACH.
Take your time. This is the most valuable thing you can give him. And then you can calmly say „I did my best” about yourself.