budo

Pościeliłeś dziś łóżko?|Did you make your bed today?

Jeśli chcesz zmienić świat, w którym przyszło Ci żyć, musisz najpierw pościelić swoje łóżko.
Malutka misja, nieznacząca prawie nic w tym wielkim świecie.

Czy na pewno?

Przeczytajmy te słowa jeszcze raz:

„Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od pościelenia własnego łóżka”.

Nie są to oczywiście moje słowa, choć lubię je powtarzać swoim uczniom. Ich autorem jest William H. McRaven, admirał marynarki wojennej* w stanie spoczynku. Jeden z najbardziej zasłużonych, doświadczonych ludzi z Navy Seals, który w trakcie swojej 37 letniej kariery przeżył nie jedno i wyciągnął wnioski.

Myślę, że jak najbardziej słuszne. 

Każdy z nas przechodzi pewne etapy swojej drogi.
Nieważne czy prowadzi do odkrycia budo czy nie – nie jest to droga prosta, o łagodnych wzniesieniach i dolinach.
Zdarzają się urwiska, labirynty i głębokie bagna, z których ciężko wyjść samemu. Nie należy wówczas na siebie krzyczeć. Cóż, w każdym razie niezbyt głośno. 

Łatwo stracić motywację, chęci do pracy gdy nie wszystko idzie po naszej myśli, prawda?

Tymczasem samodyscyplina, prowadząca do robienia tego co konieczne, nawet gdy wydaje się to tylko niewiele znaczącym elementem życia, to klucz do sukcesu.

Pościeliłeś dziś swoje łóżko?

Dobrze. To pierwsze wykonane zadanie dzisiejszego dnia.
Być może odczuwasz małe poczucie dumy, i to ośmieli Cię do wykonania następnych zadań.
I kolejnych.

A na koniec dnia staniesz zdziwiony, że to jedno, nieistotne zadanie okazało się początkiem dnia pełnego wykonanych zadań.
Początkiem sukcesu.

Życie składa się zarówno z małych jak i dużych zadań.
Jeśli nie jesteś w stanie spełnić dobrze tych małych, to co z tymi dużymi, ważnymi?

Niestety bardzo powszechne w dzisiejszych czasach jest robienie wciąż tego samego, niezbędnego minimum, oczekując jednocześnie innych efektów. Typowe i powszechne jest unikanie wyzwań oraz uchylanie się od odpowiedzialności.

Powszechne jest także życie wg cudzych oczekiwań.
Zupełnie niepotrzebnie.

Każdy ma wokół siebie ludzi. Nie jesteśmy sami na świecie. Jednak otaczają nas różne osoby. Ja dzielę ich na dwie grupy:
W jednej są jednostki wybitne, utalentowane, empatyczne. Pną się w górę i cieszy ich Twój sukces. Oni nie będą Cię hamować, wręcz przeciwnie.

W drugiej grupie natomiast są ludzie, którym nie wiedzie się tak, jak by tego chcieli. Osoby, które same w którymś momencie zostały stłamszone i straciły wiarę w siebie.

Nigdy nie wierz ludziom, którzy nie osiągnęli tego, o czym Ty marzysz.
Dlaczego?
Bo nie można pomóc komuś wspiąć się wyżej, samemu nie zbliżając się do szczytu.

Tymczasem… życie jest jak trening.
Słyszę to na każdym stażu gdy prowadzącym jest Japończyk. Ten naród umiłował drobiazgi, ponieważ wie jak istotne są w treningu oraz życiu.
Sensei Tatsuya Naka na seminarium podkreślał znaczenie małego palca u stopy, wdechu w odpowiednim momencie przy wykonaniu techniki.

Dlaczego zapominamy o drobiazgach?
Do mistrzostwa nie prowadzą plecy innych ludzi, lub realizowanie ich celów, ale własnych. A do tego potrzebna jest ciężka praca, systematyka i wytrwałość, hartowanie samozaparcia i dyscypliny. I zwracanie uwagi na drobiazgi.

Uwierz w siebie i pościel swoje łóżko. Pomóż komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Wystarczy małe zadanie, które udało Ci się w pełni wykonać, zrealizować. Ono pociągnie za sobą kolejne.

#navyseal #samodyscyplina #pościelłóżko

*Jeśli masz ochotę posłuchać przemówienia (do czego gorąco zachęcam) Williama H. McRavena to kliknij tutaj.

If you want to change the world you live in, you need to make your bed first.
A tiny mission that means almost nothing in this big world.

Are you sure?

Let’s read these words again:

„If you want to change the world, start by making your own bed.”

Of course, these are not my words, although I like to repeat them to my students. Their author is William H. McRaven, Retired Navy Seal Admiral*. One of the most distinguished, experienced people from the Navy Seals, who during his 37-year career experienced many things and drew conclusions.

I think that it is most correct.

Each of us goes through certain stages of our journey. No matter if it leads to the discovery of budo or not – it is not a straight path, with gentle hills and valleys.
There are cliffs, labyrinths and deep swamps that are hard to get out of on your own. You should not shout at yourself then. Well, not too loud anyway.

It’s easy to lose your motivation and willingness to work when not everything goes your way, right?

Meanwhile, self-discipline, leading to doing what is necessary, even when it seems to be only a minor element of life, is the key to success.

Did you make your bed today?

Okay. This is the first task completed today. Perhaps you feel a small sense of pride, and this will encourage you to complete the next tasks. And the next ones.

And at the end of the day, you’ll be surprised that this one, insignificant task turned out to be the beginning of a day full of completed tasks.
The beginning of success.

Life consists of both small and large tasks.
If you can’t meet the little ones well, what about the big, important ones?

Unfortunately, it is very common nowadays to do the same, necessary minimum, while expecting different results. It is typical and common to avoid challenges and to avoid responsibility. It is also common to live according to someone else’s expectations.

It is also common to live according to someone else’s expectations.
Completely unnecessary.

Everyone has people around them. We are not alone in the world. However, we are surrounded by different people.
I divide them into two groups: One has outstanding, talented and empathetic individuals. They go up and enjoy your success. They won’t hold you back, quite the contrary.

In the second group, on the other hand, there are people who are not doing as they would like. People who have at some point been destroyed and lost faith in themselves.

Never believe people who have not achieved what you dream about.
Why?
Because you can’t help someone climb higher without getting close to the top yourself.

Meanwhile… life is like training. I hear it in every internship where the Japanese is leading. This nation loved little things because they know how important they are in training and life.
Tatsuya Naka Sensei at the seminar emphasized the importance of the little toe, inhaling at the right moment when performing the technique.

Why do we forget about the little things?
It is not other people’s backs that lead to the championship, or the pursuit of their goals, but their own. And for this you need hard work, systematics and perseverance, hardening self-denial and discipline. And paying attention to little things.

Believe in yourself and make your bed. Help someone who needs this help. All you need is a small task that you have managed to fully complete. It will entail another.

*If you want to listen to a speech (which I strongly encourage you to do) by William H. McRaven just click here.